jóga
masáže / manuální lymfodrenáž
doTerra
workshopy
tanec a jóga pro děti

Provozní řád Zen Garden studia

Provozní podmínky 

I.

Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem Zen Garden studia. Zakoupením jednorázového vstupu nebo permanentky (karta s kredity na jednotlivé lekce nebo kurz) potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.

II.

Každý klient je povinen se při vstupu prokázat platnou permanentkou (kartou s kredity na jednotlivé lekce nebo kurz), nebo si zakoupit jednorázovou lekci. Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách: http://www.zen-garden.cz/home/cenik/. Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor Zen Garden studia a využívání jeho zařízení či služeb.

III.

Zen Garden studio je otevřeno dle aktuálně platného rozpisu lekcí, jenž je umístěn na webových stránkách http://www.zen-garden.cz/home/rozvrh/ nebo v tištěné podobě ve studiu. Jógové, taneční a další uvedené lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných lektorů. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to na webových stránkách.

IV.

Účast na lekci je možné rezervovat 12 hodin předem formou SMS na telefonní číslo 777 653 463. Klient, který má zakoupený kurz, nemusí svou účast potvrzovat, řídí se rozpisem lekcí v rozvrhu.

V.

Pokud se klient nedostaví na danou lekci včas a nebo nedojde k jejímu včasnému zrušení telefonicky či formou sms, lekce propadá. Jednu nevyužitou lekci v rámci kurzu lze uplatnit v následujících třech týdnech. 

VI.

Po vstupu do Zen Garden studia je každý klient povinen uložit venkovní obuv na místě tomu určeném, a to v prostorách v blízkosti vstupních dveří. Klienti si mohou své oblečení uložit do uzamykatelné šatní skříně, která se nachází také u vstupní části studia.

VII.

Při odchodu ze šatny musí klient vyprázdnit šatní skříňku a vrátit klíč do zámku na dveřích skříňky. Po dobu své návštěvy v Zen Garden studiu je klient zodpovědný za klíč a šatní skříňku. Při ztrátě klíče či poškození zámku je účtován poplatek ve výši 100 Kč. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v šatní skříni (osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti lektora a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

VIII.

Každý klient je povinen řídit se pokyny personálu. Vstup do Zen Garden studia je povolen pouze v čisté obuvi a vhodném sportovním oblečení. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory.

 IX.

Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení Provozovatele na vlastní nebezpečí. Na obsluhu Zen Garden studia či lektora se mohou klienti obracet také v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavení.

X.

Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Zen Garden studio nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů.

Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny lektora vztahující se ke cvičení a vybavení. V opačném případě nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit lektorovi či jakémukoli přítomnému zástupci Zen Garden. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.

Základní lékárnička první pomoci je v horní levé skříňce v kuchyňce studia.

XI.

Po skončení lekce musí každý klient po sobě uklidit vypůjčené pomůcky.

XII.

Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku v prostorách Zen Garden studia.

XIII.

Klientská data poskytnutá pro Zen Garden jsou Provozovatelem zpracovávána výhradně za účelem vedení databáze klientů Zen Garden a studia a řídí se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. ledna 2011. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje klient na dobu neurčitou. Odvolání tohoto souhlasu je možné zaslat e-mailovou cestou na adresu klara@zen-garden.cz nebo předáním písemné žádosti na adresu provozovny. Na kontaktní e-mail mohou být zasílány také marketingové materiály vztahující se k aktivitám Zen Garden studia.

V prostorách jóga studia je zakázáno:

konzumovat vlastní potraviny; kouřit; požívat alkoholické nápoje či jiné omamné či psychotropní látky. V prostorách Zen Garden studia je dovoleno konzumovat pouze nealkoholické nápoje.

XIV.

Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.

XV.

Úklid provozních prostor se provádí každý den po ukončení provozu na sucho. Jedenkrát za týden je provedena plošná desinfekce. Jako desinfekční prostředky jsou použity Savo a Incidur, které jsou pravidelně v měsíčních intervalech střídány. Veškerý odpad se likviduje denně a je s ním nakládáno dle platné legislativy. Nebezpečný odpad se nepoužívá. Provozovna je vybavena lékárničkou.

XVI.

Tísňové telefonní linky:

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky, apod.), která ohrožuje osoby, majetek nebo životní prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo

150 HASIČI

Hasičský záchranný sbor ČR

Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život na telefonní lince

155 ZÁCHRANKA

Zdravotnická záchranná služba

Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte telefonní číslo

158 POLICIE

Policie České republiky

156 Městská (obecní) policie

112 Jednotné evropské číslo tísňového volání

je určeno především pro cizince a pro tísňové volání při rozsáhlých mimořádných událostech.

Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte:

  • Co přesně se stalo – tato informace je nutná k posouzení, jakou pomoc vyslat
  • Přesné místo hlášené události – tato informace je nutná ke snadnému a rychlému nalezení místa události
  • Informace o postižených – pohlaví, přibližný věk, počet postižených
  • Informace o volajícím – jméno a číslo telefonu pro zpětný dotaz

Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník / dispečer ověří pravdivost nahlášené zprávy.

Snažte se zachovat klid a věcně odpovídat na otázky; největší zdržení před výjezdem posádky záchranné složky mohou způsobit dohady s operačním pracovníkem/dispečerem.

K upřesnění místa události:

V bytě, na pracovišti nebo v jiném uzavřeném prostoru sdělte: adresu a čísla domu (jsou důležitá obě čísla – červené i modré), patro a jméno majitele bytu, jak najít dům (hlavně na sídlištích).

Na veřejné komunikaci nebo na volných prostranstvích sdělte: stručný a výstižný popis místa události, např. typická budova poblíž, park, křižovatka, poslední vesnice, odbočka, kilometrovník na dálnici, správné číslo dálnice apod.

Dne 4. 2. 2013

Zen Garden

Holečkova 5
150 00 Praha 5

IČ: 68892560